форум фронтовиків

Права військовослужбовців

0 559

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років.

Винятками є декілька випадків:

 •  коли їх служба припиняється у зв’язку із закінченням строку контракт
 • у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем,
 • за віком,
 • за власним бажанням,
 • за станом здоров’я,
 • через службову невідповідність,
 • у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів,
 • у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі,
 • позбавлення військового звання,
 • позбавлення права обіймати певні посади,
 • у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання та протидії корупції”,
 • у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку,
 • з приводу сімейних обставин або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі незаконного звільнення з військової служби або переміщення по службі військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом або перебуває на кадровій військовій службі, підлягає відновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. У разі заподіяння йому таким звільненням моральної шкоди він може бути відшкодована за рішенням суду.

У разі поновлення на військовій службі орган, який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує питання про виплату військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці за час виконання військового обов’язку на нижчеоплачуваній посаді. Цей період зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і у пільговому обчисленні) і в строк, встановлений для присвоєння чергового військового звання.

За військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, зберігається при звільненні з військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж підприємство, в установу чи організацію або їхнього правонаступника на посаду не нижче тієї, яку вони займали до призову на військову службу.

Протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання військовий комісаріат в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи за рахунок коштів державного бюджету. Вони користуються за інших рівних умов переважним правом на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років з дня звільнення з військової служби.

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, мають переважне право на укладення контракту на проходження військової служби після закінчення особливого періоду.

Грошове забезпечення військовослужбовців

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби.

До складу грошового забезпечення входять:

 • посадовий оклад, оклад за військовим званням;
 • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);
 • одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця і підлягає індексації відповідно до закону.

За військовослужбовцями, що тимчасово проходять військову службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, у тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, в розмірах, встановлених військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності.

Інше забезпечення

Продовольче і речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

При переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини їм виплачується:

— підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

— добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

Право на відпустку

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; більше 20 календарних років – 45 календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:

1. укладення ним шлюбу – тривалістю до 10 календарних днів;

2. тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу:

а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері ) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад;
б) інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад;

3. пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім’ю військовослужбовця, – тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад;

4. в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідно, за рішенням командира (начальника) військової частини – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.

За рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями

Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. За ними зберігаються житлові приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими житловими приміщеннями, які повинні відповідати вимогам житлового законодавства.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація для отримання житлового приміщення. Такі житлові приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безкоштовно у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, що пред’являються у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян. Для інших військовослужбовців військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім’ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за наймання житлового приміщення.

Особам, звільненим з військової служби і визнаним інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби, або захворювання, отриманого під час проходження військової служби, житлові приміщення в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку, надаються позачергово черги за рахунок військових формувань або органів виконавчої влади, в яких вони перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються жилі приміщення сім’ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, за місцем їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в житлових будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством.

Особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення та користування квартирним телефоном.

Ці пільги надаються військовослужбовцям та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше 17 років і потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку.

Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше і потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне житлове будівництво або придбання приватного житлового будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням загальної суми та відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Зазначений кредит надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби.

Інші пільги військовослужбовцям та членам їх сімей

Військовослужбовці мають право на безкоштовний проїзд:

1. залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:

а) у відрядження;
б) у відпустку в межах України;
в) при переведенні на нове місце військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини;
г) до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України;

2. всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) — тільки військовослужбовці строкової військової служби.

Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули або померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безкоштовного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.

Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.

Військовослужбовці строкової військової служби мають право безоплатно відправляти й одержувати листи. Безкоштовними поштовими посилками відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військову службу.

Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову за мобілізацією і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються.

 

Грошова допомога при звільненні

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцям-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років одноразова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.

Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, які мають вислугу 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі або інвалідності військовослужбовця

Цей вид допомоги виплачується у наступних випадках:

— загибелі (смерті) військовослужбовця при виконанні ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби;

— смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби;

— загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвали на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, що настала при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві;

— встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним при виконанні обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або встановлення інвалідності після звільнення з військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;

— встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення від військової служби або після закінчення трьох місяців, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби;

— встановлення військовозобов’язаному або резервісту, якого призвали на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов’язаному або резервісту при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві;

— отримання військовослужбовцям поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;

— отримання військовослужбовцям строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження їм строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;

— отримання військовозобов’язаним або резервістом, якого призвали на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

Одноразова допомога призначається і виплачується в розмірі:

а) 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 1-3;

б) 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (підпункт 4).

Одноразова допомога у випадках, зазначених у підпунктах 5-9, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовців, військовозобов’язаних або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Коментарі
Loading...