форум фронтовиків

ЩОДО ОСНОВНИХ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

0 113

На виконання Закону України “Про звернення громадян” Міністерством оборони України видано наказ від 28.12.2016 № 735 (зареєстровано в Мінюсті 23.01.2017 за № 94/29962), яким затверджено ІНСТРУКЦІЮ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ.

Зазначеною Інструкцією визначено ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ, РЕЄСТРАЦІЇ, ПРИЙМАННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЗВЕРНЕНЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ, ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, а також інших громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України у структурних підрозділах апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України, а також визначає порядок контролю за його дотриманням.

Громадяни України МАЮТЬ ПРАВО ЗВЕРНУТИСЬ ДО ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ (ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН) ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ ЗІ СКАРГОЮ ПРО ЇХ ПОРУШЕННЯ.

Посадові особи органів військового управління, військових частин під час розгляду звернень громадян ЗОБОВ’ЯЗАНІ УВАЖНО ВНИКАТИ В ЇХ СУТЬ, У РАЗІ ПОТРЕБИ ВИМАГАТИ У ВИКОНАВЦІВ МАТЕРІАЛИ ЇХ ПЕРЕВІРКИ, НАПРАВЛЯТИ ПРАЦІВНИКІВ НА МІСЦЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИКЛАДЕНИХ У ЗВЕРНЕННІ ОБСТАВИН, ЗАСТОСОВУВАТИ ІНШІ ЗАХОДИ ДЛЯ ОБ’ЄКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ АВТОРОМ ЗВЕРНЕННЯ ПИТАНЬ

Усі звернення поділяються на ПРОПОЗИЦІЇ (ЗАУВАЖЕННЯ), ЗАЯВИ (КЛОПОТАННЯ), СКАРГИ. ЗВЕРНЕННЯ МОЖУТЬ БУТИ УСНИМ ЧИ ПИСЬМОВИМ.

Усне звернення викладається на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку (контактні центри, телефонні “гарячі лінії”).
Письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином через уповноважену ним особу та може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
Усі звернення підлягають реєстрації в окремому діловодстві.

У зверненні МАЄ БУТИ ЗАЗНАЧЕНО ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯНИНА, ВИКЛАДЕНО СУТЬ ПОРУШЕНОГО ПИТАННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ, ЗАЯВИ ЧИ СКАРГИ, ПРОХАННЯ ЧИ ВИМОГИ. ПИСЬМОВЕ ЗВЕРНЕННЯ ПОВИННО БУТИ ПІДПИСАНО ЗАЯВНИКОМ (ЗАЯВНИКАМИ) ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДАТИ. В ЕЛЕКТРОННОМУ ЗВЕРНЕННІ ТАКОЖ МАЄ БУТИ ЗАЗНАЧЕНО ЕЛЕКТРОННУ ПОШТОВУ АДРЕСУ, НА ЯКУ ЗАЯВНИКУ МОЖЕ БУТИ НАДІСЛАНО ВІДПОВІДЬ, АБО ВІДОМОСТІ ПРО ІНШІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ З НИМ.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, ПОВЕРТАЄТЬСЯ ЗАЯВНИКУ З РОЗ’ЯСНЕННЯМИ НЕ ПІЗНІШ ЯК ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ДНІВ від дня його надходження.

Якщо питання, порушені у зверненні, не входять до повноважень, ВОНО В ТЕРМІН НЕ БІЛЬШЕ П’ЯТИ ДНІВ ПЕРЕСИЛАЄТЬСЯ ЗА НАЛЕЖНІСТЮ ВІДПОВІДНОМУ ОРГАНУ ЧИ ПОСАДОВІЙ ОСОБІ, ПРО ЩО ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ ГРОМАДЯНИНУ, ЯКИЙ ПОДАВ ЗВЕРНЕННЯ.

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно В П’ЯТИДЕННИЙ ТЕРМІН ПОВЕРТАЄТЬСЯ ГРОМАДЯНИНУ З ВІДПОВІДНИМИ РОЗ’ЯСНЕННЯМИ.
НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ПОВТОРНІ ЗВЕРНЕННЯ ОДНИМ І ТИМ ЖЕ ОРГАНОМ ВІД ОДНОГО І ТОГО Ж ГРОМАДЯНИНА З ОДНОГО І ТОГО Ж ПИТАННЯ, ЯКЩО ПЕРШЕ ВИРІШЕНО ПО СУТІ, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ РОЗГЛЯДУ ТАКОГО ПРИЙМАЄ КЕРІВНИК ОРГАНУ, про що повідомляється особі, яка звернулась.

Рішення про відмову в задоволенні вимог або прохань, викладених у зверненні, ДОВОДИТЬСЯ ДО ВІДОМА ГРОМАДЯНИНА В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ З ПОСИЛАННЯМ НА ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ВИКЛАДЕННЯМ МОТИВІВ ВІДМОВИ, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому ВКАЗУЮТЬСЯ ЗАХОДИ, ЯКІ ВЖИВАЛИСЬ ОРГАНОМ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ (ВІЙСЬКОВОЮ ЧАСТИНОЮ) ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЦЬОГО ЗВЕРНЕННЯ. Якщо давалася усна відповідь, то складається ВІДПОВІДНА ДОВІДКА, ЯКА ДОДАЄТЬСЯ ДО МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕВІРКИ ЗВЕРНЕННЯ

Звернення вважається вирішеним, якщо розглянуто всі поставлені в ньому питання, прийнято обґрунтоване рішення та вжито потрібних заходів щодо його виконання і заявника повідомлено про результати розгляду звернення і прийняте рішення.

Про результати розгляду звернень керівники органів військового управління (командири військових частин), визначені відповідальними, ІНФОРМУЮТЬ ЗАЯВНИКІВ У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ ТА ВІДПОВІДНИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ДОДАВАННЯМ КОПІЇ ВІДПОВІДІ ЗАЯВНИКУ.

Порядок розгляду звернень, що потребує надання інформації, яка міститься в архівних документах, що знаходяться на зберіганні в Галузевому державному архіві Міністерства оборони України, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ПРАВИЛ РОБОТИ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ НАКАЗОМ МІНЮСТУ ВІД 08.04.2013 № 656/5 (ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У МІНЮСТІ 10.04.2013 ЗА № 584/2311).

Звернення громадян, які мають ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПІЛЬГИ, РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ У ПЕРШОЧЕРГОВОМУ ПОРЯДКУ.

Витрати, зроблені органами військового управління (військовими частинами) У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕВІРКОЮ ЗВЕРНЕНЬ, ЯКІ МІСТЯТЬ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВІ ВІДОМОСТІ, МОЖУТЬ БУТИ СТЯГНУТІ З ГРОМАДЯНИНА ЗА РІШЕННЯМ СУДУ.

Коментарі
Loading...